Friss árukészlet, további újdonságok várhatóak májusban és júniusban.

TOP termékek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Ászf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztók (természetes személyek) számára, érvényben: 2021.04.26-tól

A jelen Általános szerződési feltételek szabályozzák a 89/2012 Coll. Törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban "Polgári Törvénykönyv") 1751. § (1) bekezdése szerinti jogokat, Kirschner Dávid Attila EV adószám:59976451-1-33 (a továbbiakban „eladó"), másrészt az egyes vásárló fogyasztók között.

A fogyasztó alatt olyan személy értendő, aki vállalkozói tevékenysége körén kívül vagy hivatása önálló gyakorlásának körén kívül a vállalkozóval szerződést köt vagy valamiképpen tárgyal vele.
A fogyasztó megismerkedett ezen Általános Üzleti Feltételekkel, amikor vásárlási szerződést kötött a www.klematiszfansclub.unas.hu weboldalon, és a vásárlási szerződés megkötésekor kifejezte azok elfogadását.

I. A szerződés megkötése

1. A fogyasztó és az eladó közötti szerződés a megrendelés átvételi elismervényének az eladó általi kézbesítése útján történik.
2. Ha a vevőnek szüksége van a vásárlási szerződés az eladó visszaigazolása vagy a vásárlási megállapodás módosítására, ez a változtatás csak a vevő az eladóval történő közös megegyezés alapján lehetséges.
3. A bolt webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozó vételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732 (2) bekezdése nem alkalmazandó.

II. Vételár

1. Az árak a megrendelés időpontjában érvényesek és véglegesek, azaz az ÁFÁ-t tartalmazzák, esetleg minden egyéb adót és díjat, amelyet a fogyasztónak meg kell fizetnie az áru megszerzéséért.
2. Az áruszállítás árát a fogyasztó által választott szállítási mód határozza meg, és a végső ár tartalmazza azt.
3. Az eladó által szállított áruk vételárát a vevő a következő módszerek egyikével fizeti meg:
a) utánvétellel történő fizetés (készpénzben), ami azt jelenti, hogy a pénzösszegnek az áru szállítmányozója részére történő átadásával fizetnek, amely biztosítja a vevő felé történő szállítását; vagy
b) a vevő e-mail címére küldött megrendelés-visszaigazolásban megadott fizetési adatok alapján az eladó bankszámlájára történő átutalással. A változó szimbólum a rendelési szám. A fogyasztónak az esedékességi határidőn belül kell a fizetést végrehajtania, amely a megrendelés elfogadásának visszaigazolásától számított 14 nap.
 
4. Ha a vételárat az esedékesség napjától számított 5 napon belül nem fizetik meg, vagy az áru a fuvarozó általi kézbesítéskor a szállítás napján, a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés érvényét veszti.
5. Az ezen áru vételára vagy előlege megfizetésének pillanata az az időpont, amikor az eladó számlájára történő jóváírás vagy pénz átadása készpénzben vagy fizetési kártyával az áru átadója vagy kereskedője számára megtörténik.

III. A tulajdonjog fenntartása

Az áru tulajdonjoga a teljes vételár és az áruszállítás ára megfizetésével száll át a fogyasztóra.

IV. Áruszállítás

1. Az eladó az árut a vevő számára a Magyar Posta szállítmányozási céggel a vevő által a megrendelésben megadott címre, amikor is a sikertelen kézbesítés esetén a vevő felveszi az árut Magyar Posta hivatalaiban.

2. Az áruknak a Magyarországon kívüli országba történő szállítását külön kell intézni e-mailben történő kommunikációval, beleértve a szállítási árat is. Ilyen esetben az áru szállítására vonatkozó árat e formanyomtatványok egyike felhasználásával tárgyalják meg, és nem kerül alkalmazásra a www.klematiszfansclub.unas.hu weboldalon megadott áruszállítási ár.

3. Az áruk szállítása csak munkanapokon valósul meg. Ha az árut olyan megrendelések alapján szállítják, amelyek szerint az árut szombaton, vasárnap vagy állami ünnepnapon kell vagy lehet kiküldeni, akkor az árut az azt követő első munkanapon küldik ki.

4. A fuvarozó által szállított árut az eladó a szokásos módon mindig a védőcsomagolásba csomagolja, hogy az áruk károsodása elkerülhető legyen, amikor is a használt védőcsomagolás, illetve az azon lévő nyomtatás vagy leírás nem feltétlenül felel meg a szállított áruknak. A szállított árut mindig a védőcsomagolás címkéjével azonosítják be, amely tájékoztatja a vevőt a szállítmány tartalmáról.

5. Abban az esetben, ha a vevő nem jogi indokok alapján megtagadja az áru átvételét, amelyet fuvarozó közvetítésével küldtek meg az eladó által megerősített érvényes megrendelés alapján, vagy azáltal, hogy a vevő nem biztosít elégséges együttműködést az áru átadásának megvalósulása érdekében, az eladó jogosult a jogszerűen felmerülő költségek megtérítése igénylésére, főleg a raktározási díjra, amely az érvényes jogszabályok szerint van meghatározva, valamint a szállítási költségekre, beleértve az áru ismételt szállításának költségeit is. A szerződő felek között meghatározott szállítási költségek összege 2 500,- Ft és a szerződő felek ezt az összeget arányosnak tartják.

V. Az adásvételi szerződéstől való elállás és annak felbontása

1. A felek kétoldalú megállapodás alapján bármikor felbonthatják a közöttük fenálló adásvételi szerződést. Az ilyen megállapodás csak írásos formában történhet, és különállóan aláírt megállapodásként köthető meg az adásvételi szerződés felbontásáról vagy a felek közötti, e-mailen történő igazolható kommunikáció formájában, amikor a felek egyike az adásvételi szerződés felbontását kéri, és a másik fél elfogadja azt, miközben a felek megállapodnak a vételi szerződés felbontásának feltételeiről is.

2. Abban az esetben, ha a felek adásvételi szerződés visszavonására irányuló szándékuk kinyilvánítása pillanatában a vevő által megrendelt áru már a birtokában van, ezt a kétoldalú megállapodást csak írásban lehet megkötni, az áru egyidejű átadásával (visszaküldésével) az eladónak, ugyanabban az állapotban, amelyben a vevő az árut az eladótól kapta.

3. Abban az esetben, ha a vevő által megrendelt árut nem lehet szállítani és az eladó teljesítése harmadik fél hibájából válik lehetetlenné, vagy az ilyen áru elérhetetlenségét nem közvetlenül az eladó okozta, az eladó elállhat a szerződéstől. Részleges nem megfelelő teljesítés esetén az eladó csak a meg nem valósítható teljesítés mértékéig állhat el a szerződéstől.

4. Abban az esetben, ha az eladó késlekedik kötelezettségei teljesítésével, azaz különösen az áru szállításával, a fogyasztónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől, ha az eladó ésszerű további határidőn belül sem teljesíteni kötelezettségeit.
Ezek a megállapodások nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a távolról kötött szerződések esetén az áru átvételétől számított 14 napon belül elálljon a szerződéstől.

VI. Az adásvételi szerződéstől való 14 napon belüli elállás

1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-a rendelkezései szerint többek között nem lehet a vevő kívánsága szerint vagy a személye részére módosított adásvételi szerződéstől elállni a gyorsan romlandó áru tárgyú adásvételi szerződés esetében, amely a kézbesítést követően visszavonhatatlanul keveredik más árukkal, a lezárt csomagolásban kézbesített olyan áru adásvételi szerződéstől, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint a hang- vagy képi felvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, ha megsértette az eredeti csomagolást.

VII. Ellentmondás az adásvételi szerződésnek

Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru az átvételkor nem rendelkezik hibákal. Az eladó különös felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áruk jellegével és az általuk közzétett reklámmal kapcsolatban elvár.

az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó megad vagy amilyenre az ilyen fajta árut rendesen használják,

az áru minősége vagy kivitelezése megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy sablonnak, ha a minőséget vagy a kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy sablon szerint határozták meg,

az áru a megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű és

az áru megfelel a törvényi követelményeknek.

Ha az átvételtől számított hat hónapon belül hiba lép fel, az dolgot úgy tekintik, hogy az átvételének időpontjában hibás volt.

VIII. Panasz

1. A panaszokkal kapcsolatos ügyeket, eljárást panaszok esetén, a megrendelt és a ténylegesen szállított áruk közötti eltéréseket az eladó panaszkezelési eljárásával oldják meg, amelynek tartalmát a fogyasztó köteles megismerni az adásvételi szerződés megkötésekor, és amelynek tartalmát az eladó weboldalán közzéteszik.

2. A panaszos eljáráskor az árunak nem szabad szennyezettnek lennie olyan mértékben, amely meghaladja a szokásos elhasználódást és megakadályozza az áru megjavítását. Ha az eladó úgy ítéli meg, hogy az árut a szokásos elhasználódáson túl szennyezettnek tekinti, az eladó a fogyasztó költségére megtisztítja az árut.

IX. Felelősség hibás teljesítésért

A vevő jogosult az eladónál érvényesíteni az áru hibáit, összhangban az általános szerződési feltételekkel, a vonatkozó törvényekkel és az e sorrendben megadott alábbi feltételeknek megfelelően.

X. Az áru károsodásának kockázata átruházása

A fogyasztó esetében az áru károsodásának kockázatviselése a fogyasztóra hárul át, mihelyt a fogyasztó az árut átveszi szállítótól, aki végrehajtja az áru kézbesítését a fogyasztónak, vagy amikor a vevő késlekedik az áru átvételével.

XI. A vevők személyes adatai

A személyes adatok védelmét külön megállapodás tartalmazza: személyes-adatok-védelme

 

XII. Kommunikáció kézbesítése

1. A Vevő kötelezi magát, hogy a vevő megrendelésében az eladó internetes áruházában megadott e-mail és postai címekre fog kommunikálni az eladóval. A vevő továbbá kötelezi magát, hogy ezen címek megváltozása esetén haladéktalanul kapcsolatba lép az eladóval e címek megváltoztatása végett az internetes áruházban lévő regisztrációjában.

2. Abban az esetben, ha az eladó elküldi a vevőnek e-mailen vagy postai úton a vevő által megadott címre egy dokumentumot, szándéknyilatkozatot vagy bármely más szállítmányt, a dokumentumokat, szándéknyilatkozatokat és szállítmányokat a bizonyíthatatlan kézbesítés esetén úgy kell tekinteni, mint amelyeket legkésőbb a feladás napjától számított tizedik napon kézbesítették.

3. A Vevő e cikk szerinti kötelezettségeinek megszegése esetén, különösen ha a helyes postai vagy e-mail címet nem adja meg, vagy késedelem nélkül nem lép kapcsolatba az eladóval az eladó adatainak a tényekhez történő igazítása céljából, a vevő köteles az eladót kártalanítani az okozott károkért. Az eladó bármikor lemondhat erről a szerződéses bírságról, de az eladó szükségtelen költségei kiküszöbölésére szolgál a dokumentumok vagy szállítmányok küldése miatt a vevő nem létező címeire.

XIII. Záró rendelkezések

1. A Vevő tudomásul vette az Általános Szerződési Feltételek teljes tartalmát, és tartalmukat szabad, valódi és komoly akarata alapján elfogadja. A vevő kijelenti, hogy megismerkedett az eladó panaszkezelési eljárásával, és egyetért eme panaszkezelési eljárás tartalmával.

2. A vevő ezen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy érdekli az áru megvásárlása az eladótól és érvényes és hatályos adásvételi szerződés megkötése. Ezen általános szerződési feltételek a www.klematiszfansclub.unas.hu címen érhetők el. Az eladó jogosult az általános szerződési feltételek kiegészítésére és megváltoztatására az alkalmazandó jogszabályi előírások és az árupiacon bekövetkező változások tekintetében. Ez a változás a www.klematiszfansclub.unas.hu weboldalon történő közzététellel érvényes.

3. Az általános szerződési feltételek bármely rendelkezésének vagy a felek közötti bármely szerződéses megállapodás érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályát.

4. A vevő teljes mértékben egyetért a www.klematiszfansclub.unas.hu használati feltételekkel a www.klematiszfansclub.unas.hu szerveren történő szerződés megkötése révén. Az általános szerződési feltételek a 2021.04.26-tól naptól érevényesek.

A fent említett általános szerződési feltételek olyan jogi személyekre és vállalkozókra is vonatkozik, akik a VI. Cikk kivételével a szerződést nem vállalkozói tevékenységük keretében kötik. A vállalkozói tevékenység keretében történő szerződéskötés esetén a fenti feltételek az egész VI. és VII. Cikk kivételével alkalmazandók, a következők kitételekkel:

Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az árut az adásvételi szerződéstől való elállás elküldésétől számított 7 munkanapon belül vissza kell küldeni az eladónak. Az eladó köteles a pénzt az áru a vásárló általi átvételének napjától számított harminc napon belül visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a vevő megsérti az előző mondat szerinti kötelezettséget, az eladó a vevői vétségtől függetlenül az áru vételárának 0,1% -át kitevő szerződéses kötbérre jogosult a késedelem minden napjára, azonban csak legfeljebb a vételár összege erejéig.

A vevő nem jogosult az áruszállítás árának visszatérítésére, mivel abban a pillanatban a szállítási árat az eladó már megfizette a harmadik félnek, és ezt a szállítást is elvégezték.